DĖKOJAME VISIEMS PRISIDĖJUSIEMS PRIE ŽUVUSIŲ LIETUVOS PARTIZANŲ NEMARIOS KOVOS ĮAMŽINIMO!
Tiems, kurių netenkina, kad paminklinėje grupėje ne dėl mūsų kaltės neliko partizanų grupės, esame pasiruošę grąžinti pinigus. Prašau atsiųskite savo rekvizitus.

 

ATIDUOK TĖVYNEI, KĄ PRIVALAI!

  

,,Partizanas yra nepalaužiama tautos dalis..

(a. a. plk. Leonas Laurinskas – Liūtas)

 

PAGRINDINIS SĄJUNGOS TIKSLAS – PAGALIAU TINKAMAI ĮAMŽINTI 20 000 LIETUVOS PARTIZANŲ DIDVYRIŠKĄ GINKLUOTO PASIPRIEŠINIMO KOVĄ SU SOVIETINIU OKUPANTU IR PUOSELĖTI JŲ PASIAUKOJIMO ATMINIMĄ.

Televizijos bokšto ir Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo gynėjai, Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos nariai, matydami, kad Lietuvos valstybė niekaip tinkamai nepagerbia daugiau nei 20 000 Lietuvos partizanų, savo gyvybes paaukojusių ant Lietuvos Laisvės aukuro, ėmėsi iniciatyvos ir nusprendė tai padaryti patys, tikėdamiesi, kad parems tikrieji Tėvynės patriotai, galbūt pagaliau prisidės ir Lietuvos valstybė.  Tam tikslui įkūrė asociaciją „Tėvynės partizanų laisvės kovos įamžinimo sąjunga“.

Šiai kilniai misijai Parlamento gynėjus įpareigojo neseniai Anapilin išėję partizanai a. a. plk. Leonas Laurinskas-Liūtas, a. a. Antanas Lukša ir a. a. monsinjoras Alfonsas Svarinskas.

Šiam tikslui įgyvendinti Lietuvos Parlamento gynėjai nusprendė Kryžkalnyje pastatyti paminklą Lietuvos Laisvės kovotojams.

Paminklinę grupę sudarys 30 metrų aukščio obeliskas su Vyčio kryžiumi, siena su 20 000 simbolinių Vyčio kryžių ir visų žuvusių Lietuvos partizanų pavardėmis po kiekvienu iš jų, nežinomo partizano kapas su amžinąją ugnimi. Kryžkalnyje veiks nuolatinė ekspozicija apie Lietuvoje vykusį partizaninį karą (karą po karo).

Paminkline grupe siekiama ugdyti Lietuvos Respublikos piliečių pagarbą Lietuvos partizanams ir Lietuvos Respublikos kariuomenei, gilinti patriotiškumą ir tautiškumą, įprasminti ir įamžinti  Lietuvos partizanų – karžygių nemarios Laisvės kovos atminimą.

Pirmąjį etapą planuojama pabaigti ,,Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio“ Deklaracijos 70 – mečiui ir Lietuvos kariuomenės 100 – mečiui.

Paminklas, kaip informacinio karo ginklas, gina Lietuvos partizanų garbę kovoje su Rusijos propaganda, juodinančia jų kovą, kartu kviečia lietuvių tautą budėti, bet kuriuo momentu būti pasiruošusia apginti Valstybę, Laisvę ir Nepriklausomybę. Tai pirmas valstybės lygmens paminklas Lietuvos partizanams, kurį remia Lietuvos kariuomenė.

Kryžkalnis pasirinktas dėl palankios geografinės padėties ir todėl, kad Vakarų Lietuvos, tiksliau Raseinių krašto, partizanai Kęstutėnai Lietuvos partizanų sąjūdžiui vadovavo nuo 1947 metų. Kęstučio apygardoje buvo itin aukštas organizuotumo lygis, apygardos partizanų vadovybė vienijo Žemaitijos ir visos Lietuvos partizanus.

LIETUVIAI, BENE KIEKVIENO IŠ MŪSŲ GIMINĖJE YRA ŽUVUSIŲ UŽ TĖVYNĖS LAISVĘ, TODĖL KVIEČIAME PRISIDĖTI PRIE JŲ NEMARIOS KOVOS ĮAMŽINIMO!

JEIGU JŪS UŽ KIEKVIENĄ ŽUVUSĮ SAVO GIMINAITĮ PARTIZANĄ PAUKOSITE BENT 30 EUR, TAI MES VISUS 20 000 ŽUVUSIUS LIETUVOS PARTIZANUS PAGERBSIME IR BE VALSTYBĖS PARAMOS!

TAPKITE ,,TĖVYNĖS PARTIZANŲ LAISVĖS KOVOS ĮAMŽINIMO SĄJUNGOS“ RĖMĖJAIS!

Tai galite padaryti pervesdami pinigus į „Tėvynės partizanų laisvės kovos įamžinimo sąjungos“ įm./k. 303472436 sąskaitą LT 47 7300 0101 4220 5090. Jeigu Jūsų giminėje yra žuvusių ar negrįžusių iš lagerių giminaičių partizanų, tai pervesdami pinigus, būtinai nurodykite savo GIMINAIČIO PARTIZANO vardą, pavardę, slapyvardį, gimimo ir žuvimo datas.

Pervesdami pinigus būtinai nurodykite savo adresą, kad atsidėkodami už paramą Jums galėtume įteikti padėką, simbolinį atminimo medalį, paminklo kopiją (priklausomai nuo paramos dydžio)

Daugiau informacijos apie Sąjungą rasite internetinėje svetainėje: www.kryzkalnispartizanai.lt

Pamėnkalnio g. 13, Vilnius LT – 01114,  el. p.: info@kryzkalnispartizanai.lt, tel.: +37068774413